Protokoll från Styrelsemöte i Örvikens byaförening.

 

Plats/Tid         Folkan 30/8 2020 kl. 18:30

  

Närvarande:   Östen, Benny, Åsa, Hans

Agenda:

 1. Ordf öppnade mötet med att hälsa alla välkomna.
 2. Val av sekreterare, Hans
 3. Val av Justerare, Benny
 4. Godkännande av dagordning, Ok
 5. Genomgång av föregående styrelsemötesprotokoll, Ok
 6. Ekonomi

a) Kort genomgång av ekonomin, FH skyldig 2500 via Jonas W's färg till Ferieungdommarna, (Hans)

c)  Slutredovisning av beviljade medel. Kolla med Daniel S. om Utegymmet, (Hans)

d)  Slutredovisning av projekt, Det finns inget Kajprojekt, det drevs via Allmogebåtar

 1. Eventuella projekt/arbeten inom Örviken

Prioriterade av styrelsen enligt nedan:

 

1.   Ta fram en enkel Karta/Blad visande promenadstråk i Örviken

 

2.   Mindre Projekt i Örviken (siffrorna nedan visar prioritetsordning)

1. Finansiering för att bygga en "Carport" vid Värmestugan vid Hockeyplanen

2. Finansiering för att fixa till grillplatsen på Vithatta

3. Fixa finansieringen för inköp av en Bajjamaja vid badplatsen och en vid     

   Byaföreningens arrende

4. Iordningsställa Byaföreningens arrende vid Båtplatserna

5. Bänkar vid nya Boulebanan, till våren

6.  Nya flytbryggor med utökade båtplatser

7. Finansiering för att kunna bygga ut utegymmet

8. Starta en Cirkelstudie via Museum/ABF/SV med målsättning att ta fram en historisk skrift om Örviken, Typ den till Maskinhuset, kortare än Örviken-boken

9. Ta fram och sätta upp historiska små informationstavlor om äldre byggnader/platser

    i Örviken. 

 

3.   Större Projekt i Örviken

1. Kommunen bygger en Handikapp WC vid Pumphuset vid Cafe't

2. Klargöra om Kommunens vilja om byggbara tomter i Örviken

3. Förbereda för ett större EU-projekt typ Förbättringsmuddring av Småälvarna

*******

 1.  Förslag på tidpunkter för Höstmöte, Surströmming, Pubträffar m.m.

Höstmötet genomförs ”Coronasäkert” vid Folketshus söndag den 4 okt.   

Utöver det förordar vi inga träffar pga pandemin, men Organisation för pubaftnar bör ses över, kanske gatuvis ansvar? Informera gör vi via Hemsida och Facebook.

 Inför höstmötet informerar vi även genom att dela ut informationsblad i brevlådorna.

 1. Informationspunkt

Ett havsforskningsfartyg har tagit vattenprover på några "punkter" i havet utefter hela Västerbottenskusten. Även inom Örviken. Vad är det som kollas ? Samt vad kan vi få info om ? (Östen kollar)

 

 1. Övrigt

- När ska Bidrag för våren sökas. (Hans kollar detta)

- Kan vi få bidrag för Dasset till badet, även till Båthuset, kanske liknande som på  Gåsören, som vi skriver om i &7.

- Kolla med kommunen, försök få Fritidskontoret att komma till Örviken, så kan vi    presentera våra "tankar". (Hans och Östen kollar det med fritidskontoret)

- Hur vill vi ha bryggorna på Bya-arrendet, där måste vi diskutera med Mattias och Owe, hur deras tankar går. (Hans och Östen har möte med dessa två)

- Se punkten 8 under &7, här måste en grupp få bestämma hur vi går vidare, förslag på namn, Eugene Lundkvist och Kjell Magnusson är några förslag. (Hans och Östen kollar med dem)

- Östen föredrog några tankar på träffar med föreningar utefter Skelleftekusten, för att höra deras planer framåt och om vi kan ta del av deras framtidsplaner, vilket vi tyckte var mycket bra. Även det faktum att nya EU-medel kommer att finnas att söka från nästa år, utdelas 2023. (Östen går vidare med detta)

 1. Mötets avslutande

 

Ordföranden Östen tackade deltagaren för visat intresse, och mötet avslutades.

Vid protokollet    Hans Boman