Protokoll från Styrelsemöte i Örvikens byaförening.

 

Plats/Tid         Folkan 15/11 2020 kl. 18:30

  

Närvarande:   Östen, Benny, Åsa, Jonas, Hans

Agenda:

 1. Ordf öppnade mötet med att hälsa alla välkomna.
 2. Val av sekreterare, Hans
 3. Val av Justerare, Åsa
 4. Godkännande av dagordning, Ok
 5. Genomgång av föregående styrelsemötesprotokoll, Ok
 6. Ekonomi

     Kort genomgång av ekonomin:

 - Vi behöver kolla med Kommunen/Länsstyrelsen att bidraget till utegymmet, 40 tkr, kommer att betalas ut.                                                                      

 - Bifogar kommunens delegationsbeslut för vårt bidrag för Vithatta-Eldstaden, med  protokollet.         

Benny kollar med Solkraft så att de skickar fakturan på grillplatsen till Åsa. Vi rekvirerar sedan        

kostnaden i enlighet med det erhållna delegationsbeslutet. Hans och Åsa.                               

- P g a rådande Coronasituation, kommer vi troligen att måsta använda ca 10 – 15 tkr från det                     

egna kapitalet. Blir summan högre, kan vi vid kommande årsmöte, föreslå om en extra                       

inbetalning till föreningen.

 1. Diskussion kring eventuella projekt/arbeten inom Örviken

     Arbeten/Projekt som bör/skall genomföras nu i höst:                                    

* Carportar och Förråd vid Fotbollsplan färdigställs under V-47. Kompletteras med                           

hängrännor och stuprör.                                   

* Ishockeysarg från Skogsvallen till Örviken flyttas under V-47. Byggs upp nästa sommar.           

* Utföra de åtgärder/önskemål som ”Fritidsgrupperna” vill få gjorda. Pågår för fullt.

 

Arbeten som förbereds för att utföras under första halvåret 2021:                    

* Kulturhistoriskt arbete i Örviken.                     

* Projektera, ta in offerter och söka finansiering för ny strandskoning vid Örvikens                       

Byaförenings arrende vid ”Båthuset”. 

                                            

 1. Beslut om tillsättande av ej tillsatt suppleant, Mona Holmgren godkändes av mötet.

 

 1. Informationspunkt,

 Östen berättade om samtal med föreningen Kustnära Utveckling. Bifogar Powerpoint med infot.

 

 1. Övrigt

     - Ansök om Bygdemedel via kommunen gällande Carportarna på Hockeyplanen bör fixas. Hans        

- Mötestider för Styrelsemöten presenterades och beslutades enligt följande:                              

Vi håller möten på söndagar mellan kl.18.30 – 20.00.                                          

2021-01-24, 2021-02-21,2021-03-28, 2021-05-23                                 

Till detta, kommer vi även att ha ett s k Vårmöte för att informera byn om vårt arbete.

 1. Mötets avslutande

 

Ordföranden Östen tackade deltagaren för visat intresse, och mötet avslutades.

Vid protokollet    Hans Boman